Kommunbygderådet representerar landsbygden i projektlednings- och styrgrupper för olika landsbygdsutvecklingsprojekt, t ex:

Servicepunkter

Med KBRO:s stöd har föreningen Kyrkhult Äger sedan november 2015 arbetat flitigt med en förundersökning av intresset för en Servicepunkt i Kyrkhult. Länsbygderådet i Blekinge har delvis lett detta arbete samt stått för lokalhyror och fika vid allmänt möte. Intresset och behovet är stort och 75 personer var närvarande vid det allmänna mötet i januari. Förhoppningsvis ska vi få arbeta vidare med detta förslag, det har också redovisats personligen av KBRO och KÄ för kommunen.

Gränum är förslag på en ytterligare ort för Servicepunkt, men invånarna har ännu inte haft tillfälle än att redovisa sina behov.

Länkar: Historik | Synpunkter vid startmöte i Kyrkhult, jan 2016

Medvind på Landsbygden

Ett kommunalt Leader-finansierat projekt med många olika grenar, där ett antal utvecklingsgrupper planerat och genomfört projekt. Skolbarn har t ex skapat en bad- och lekplats vid Kyrkhultssjön, utvecklingsförslag för besöksmålet Forneboda har tagits fram, och hemkörning av matvaror på landsbygden har kommit till stånd. Dessutom gjordes en stor konsultutredning av kanotturismens framtida omfattning och organisation. Slutrapport 2015.

Bredbandsutbyggnad

Kommunbygderådet har tagit initiativ till ett unikt grepp på fiberutbyggnad över hela kommunen. Fem byanätsföreningar bildades och har stöttat varandra genom processen under Kommunbygderådets ledning i den s k SOG – Samordningsgruppen för fiberföreningar i Olofströms kommun. Fram till och med 2014 har två föreningar genomfört sina projekt inom det "gamla" landsbygdsprogrammet. Nu tar vi an utmaningarna med det nya stödprogrammet för resten av landsbygden, där en förening redan fått sina bidrag beviljade!

Landsbygdsriksdagen 2012 i Blekinge

Kommunbygderådet var värd för de två kommunprogrammen i Olofström; Demokrati i Snapphanebygd, och  Nässelfrossa – Lokalproducerad kulturturism. Ett 50-tal deltagare från hela landet besökte programmen och diskuterade brukardialog, bredband, entreprenörskap och föreningsutveckling.